Application Form
 
วันที่: 24/09/21
เวลา: 09:09 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ต้องการ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน
นาย
นาง
นางสาว
ชาย
หญิง
ได้รับการยกเว้น
ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
เกณฑ์ทหารแล้ว
โสด
แต่งงานแล้ว
แยกกันอยู่
หย่า
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาผู้สมัครงาน (เรียงลำดับจากสูงสุด)
ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบัน
วุฒิที่ได้
สาขา
จากเดือน/ปี
ถึงเดือน/ปี
เกรด
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานผู้สมัคร
บริษัท
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
จากเดือน/ปี
ถึงเดือน/ปี
เงินเดือน
สาเหตุที่ออก
ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาผู้สมัคร
ภาษา
พูด
ฟัง
อ่าน
เขียน
อังกฤษ
ไทย
อื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถอื่นๆผู้สมัคร
คำ/นาที
คำ/นาที
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถติดต่อได้ 2 ชื่อ (ไม่ใช่ญาติ)
เงื่อนไขการรับสมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ หารภายหลังที่บริษัทรับเข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่าข้อความหรือเอกสารที่นำมาแสดงคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ
ยอมรับ